SKLEPNIERUCHOMOSCI.PL  ZMIENIA SIĘ DLA CIEBIE ! - TERAZ MOŻESZ RÓWNIEŻ DODAWAĆ OGŁOSZENIA PRYWATNE   NAJWIĘKSZY WYBÓR PODLASKICH SIEDLISK

Regulamin serwisu sklepnieruchomosci.pl

1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług przez SKLEPNIERUCHOMOSCI.pl - oferty prywatne. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie sklepnieruchomosci.pl.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator - Nieruchomości Podlasia. z siedzibą w Białymstoku , ul Waryńskiego 2, działający pod nazwą : SKLEPNIERUCHOMOSCI.pl -oferty prywatne

Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą sklepnieruchomosci.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej sklepnieruchomosci.pl, a także na innych serwisach internetowych .

Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar - rzeczy, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu

Regulamin - niniejszy regulamin;

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 • Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

 • Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

 • Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. Ilość Ogłoszeń umieszczonych przez jednego Użytkownika nie jest ograniczona przez Serwis.

 • Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest płatna. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Serwisie.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 • Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, własność itd. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

 • Operator podejmuje działania, których skutkiem jest publikacja Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności w, operatorami innych serwisów internetowych.

 • Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i w całości obciąża Operatora , - służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

 • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności .

4. Ogłoszenia

 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.

 • W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora o zamieszczonym Ogłoszeniu.

 • Utworzenie Ogłoszenia (wymaga wpisanie danych osobowych) przed aktywacją Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo dostęp do jego Ogłoszeń ( usunięcia oferty) - po dokonaniu płatności nie będzie już możliwości usunięcia Ogłoszenia . Po dokonani płatności Użytkownik dostanie informację droga e-mailową potwierdzającą dokonana czynność.

 • Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w ich imieniu działać może oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 • Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu sklepnieruchomosci.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach sklepnieruchomosci.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba

 • Ogłoszenia dodane do serwisu po godzinie 22.00 dnia bieżącego, ukażą się na witrynie www.sklepnieruchomosci.pl , jak również na serwisach partnerskich w dniu następnym

 • rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgody.

 • Użytkownik może kontaktować się z Operatorem na adres: biuro@sklepnieruchomosci.pl.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 • Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie sklepnieruchomosci.pl wymaga:

  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu sklepnieruchomosci.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

  • dokonania aktywacji Ogłoszenia,

 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego dodaniu i dokonaniu płatności.

 • Standardowy czas emisji ogłoszenia w serwisie sklepnieruchomosci.pl to 30 dni

 • Ogłoszenie zamieszczone w serwisie sklepnieruchomosci.pl zostanie automatycznie przekazane do eksportu do serwisów partnerskich

Operator nie odpowiada z czas ukazania się ogłoszenia na serwisie partnerskim, gdyż czas ten jest uzależniony od partnerów serwisu sklepnieruchomosci.pl

 • Liczba i rodzaj serwisów partnerskich może się zmienić , jednak zawsze ich aktualna lista jest zmieszczona na stronie głównej serwisu sklepnieruchomosc.pl

 • Ogłoszenie będzie się ukazywać na witrynie serwisów partnerskich przez taki okres czasu na jaki ogłoszenie to zostało dodane do serwisu sklepnieruchomosci.pl

 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

 • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

 • W treści Ogłoszenia ( w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie powinien zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia. Przed upływem terminu ważności ogłoszenia Użytkownik otrzyma informacje, na wskazanego podczas rejestracji e-maila o możliwości przedłużenia ważności zamieszczonego ogłoszenia .

 • Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

 • Po upływie terminu ważności ogłoszenia i zakończeniu jego emisji, ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z serwisu sklepnieruchomosci.pl. jak również z serwisów współpracujących,

6. Zasady odpowiedzialności

 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie sklepnieruchomosci.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, które to nie są nieruchomościami oraz takich , które naruszają własność osób trzecich.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia .

 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  • powszechnie uznane za obraźliwe,

  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

  • wprowadzające w błąd.

 • Operator nie odpowiada za:

  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

  • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Płatności

 • Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie sklepnieruchomosci.pl jest odpłatne .

 • Stawka opłat za zamieszczenie ogłoszenia jest określona i widnieje w formularzu dodawania oferty , na podstronie - Płatności, jak również stosowna informacja jest zamieszczona na stronie głównej serwisu sklepnieruchomosc.pl

 • Zamieszczenie ogłoszenia i dokonanie opłaty w serwisie sklepnieruchomosci.pl skutkuje automatycznym eksportem oferty na serwisy partnerskie.

 • Opłaty za zamieszczone ogłoszenie można dokonać z pomocą usługi "płatności sms" bądź przelewem bankowym.

 • Obsługę płatności prowadzi serwis PayU z którym serwis sklepnieruchomosci.pl zawarł stosowna umowę

8. Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 • Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@sklepnieruchomosci.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Nieruchomości Podlasia , ul. Waryńskiego 2, 15 - 461 Białystok . z dopiskiem "reklamacja sklepnieruchomosci.pl".

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 • Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

9. Postanowienia końcowe

 • Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Operatorem (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 60 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.

 • Regulamin dostępny jest w Serwisie sklepnieruchomosci.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

 • O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu sklepnieruchomosci.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu sklepnieruchomosci.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Nieruchomości Podlasia z siedziba w Białymstoku (ul. Waryńskiego 2 Białystok), (zwana dalej "Operatorem"). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu sklepnieruchomosci.pl usług.

 • Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Strona główna|Nieruchomości|Regulamin|Świadectwa energetyczne|Porady prawne|Doradztwo kredytowe|O firmie|Kontakt
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji w Polityka Prywatności

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
                  Odwiedziło nas: 5931         Liczba wyświetleń ofert prywatnych: 14263